АКТУЕЛНО

Срђан Ного: ПОРЕСКА УТАЈА КОЈУ ВРШЕ БАНКЕ


Банке су из Србије од 2007/08 године до данас, званично изнеле око 30 милијарди евра које су неосновано, супротно Закону о облигационим односима, наплатиле од грађана и привреде.

Поред овог званичног изношења, банке су током године, пре израде завршног рачуна, вршиле изношење профита из банака или су трансформацију профита обавили на незаконит начин и извршили пореску утају, која је такође око 30 милијарди евра. Ево на који начин.

Први начин на који је извлачен профит је преко фингираних послова давања кредита кћеркама фирмама или пријатељима који се у банци појаве са захтевом за кредит, банка одобри и пусти кредит и врло брзо, већ после једног месеца га отпише, што представља симулован правни посао.
Отпис кредита је чин који када се књиговодствено посматра врши се тзв. исправка вредности потраживања по кредиту. Тог момента књижења на исправци потраживања, остварен профит у банци се трансформише у трошак, а тим чином се умањује основица за обрачун добити, тј. профита на крају године.

Умањење основице је пореска утаја јер на такву основицу се обрачунава и наплаћује порез на добит тј. профит на крају године од 15%.

Ова врста фингираних послова се врло брзо утврђује јер исказан посао кредита губи своје одреднице чином отписа а тај отпис је могао бити тек када банка поднесе тужбу за наплату кредита, а у овим случајевима тужбе нема а ако је и има, банке поднесу тужбу па је повуку, па се тим чином показује да су предузимали мере за наплату. Да би се то признало, неопходно је да је у судском поступку донета било каква правноснажна одлука, макар и процесне природе, а тиме се показује да је отпис стварно утужен и то је у реду.

Други начин пореске утаје је преко наплате кредита узимањем хипотеке у власништво банке. Како сам већ рекао, када дође до отписа кредита исти се врши преко исправке вредности потраживања по кредитима.
Уместо ефективне продаје хипотеке која је до тада књижена ванбилансно и на тај начин наплате кредита, банке преузму хипотеку и иду на затварање исправке вредности потразивања по кредитима, са контраисказивањем повећања основних средстава банке у виду преузете хипотеке (непокретности). Такође, врше умањење добити, тј. профита на крају године.

На овај начин се изврши трансформација потраживања по кредитима, преко исправке у основна средства а све то на терет прихода којих нема јер објекат није продат, извршена је набавка основног средстава на терет трошкова па је на тај начин умањена основица тј. добит, на који се обрачунава 15% пореза на добит на крају године.

Банке никога не утужују за извршене исправке, отписе, јер их нико не контролише у том послу. По нaшој процени, од 2007/08 године до данас банке су на име умањења добити по ова два основа извршиле отпис за око 30 милијарди евра, а применом стопе од 15% се долази до износа од око 4,5 милијарде евра неплаћеног пореза на добит као пореска утаја.

НИКО НЕ РЕАГУЈЕ, ГДЕ ЈЕ ДРЖАВА?

– Срђан Ного
Народни посланик

*Материјал предат тадашњем председнику владе, у Народној скупштини јуна 2016. године

———

7.4.2019. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић