АКТУЕЛНО

Народна скупштина Србије усвојила још два закона „усклађена са ЕУ“: Закон о трансфузијској медицини и Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи


Закон о трансфузијској медицини

Сажетак

Овим законом се уређује начин, поступак, услови, организација, делатност и надзор над обављањем трансфузијске медицине на територији Републике Србије и послови државне управе које обавља Управа за биомедицину.

Трансфузијска медицина обухвата припрему крви и компонената крви и клиничку трансфузију. Транфузијска медицина се обавља у Институту и Заводу за трансфузију, као самосталним здравственим установама и болничким банкама крви, као деловима стационарних здравствених установа.

Број овлашћених трансфузијских установа одређује се Планом мрежа здравствених установа који доноси Влада Републике Србије.

Болничке банке крви су дужне да до 15.10. текуће године доставе овлашћеним трансфузијским установама своје годишње потребе за крвљу и компонентама крви за наредну годину.

Институт за трансфузију крви Србије доноси годишњи план потреба за крвљу и компонентама крви у Србији и годишњи план акција давања крви.

Директор Управе за биомедицину решењем издаје, односно одузима дозволу за обављање делатности трансфузијске медицине.

Прописане су обавезе установа, које се баве трансфузијом, у погледу послова здравствених радника, документације, обуке радника, чувања података о тестирању даваоца на преносиве болести.

Успоставља се принцип следивости који обезбеђује да се крв прикупља, обрађује, чува и дистрибуира на такав начин који обезбеђује праћење крви од даваоца до примаоца или било које друге употребе или одбацивања. Подаци који обезбеђују овај принцип чувају се 30 година.

О свим нежељеним догађајима у трансфузијским установама мора се обавестити Управа за биомедицину.

Прописана је обавеза тестирања сваке јединице прикупљене крви на ABO и RhD крвну групу, скрининг клинички значајних антитела, крвљу преносиве болести.

Прописана је забрана увоза и извоза крви из Србије и овлашћење Министра да у случају елементарних непогода може одобрити увоз и извоз.

Регулисано је постојање организационе јединице за трансфузијску медицину у управи за биомедицину, која обавља послове државне управе и инспекцијског надзора над спровођењем овог закона.

Кључне новине

ОСНИВА СЕ МРЕЖА УСТАНОВА ЗА ПОСЛОВЕ ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ

-План мрежа здравствених установа које су овлашћене за послове трансфузије крви доноси Влада Републике Србије;

-Болничке банке крви су дужне да до 15. октобра текуће године доставе овлашћеним трансфузијским установама своје годишње потребе за крвљу и компонентама крви за наредну годину;

-Институт за трансфузију крви Србије доноси годишњи план потреба за крвљу и компонентама крви у Србији и годишњи план акција давања крви.

ЈЕДИНСТВЕН РЕГИСТАР ДАВАЛАЦА КРВИ

-Успоставља се организациона јединица за трансфузијску медицину у Управи за биомедицину, која обавља послове државне управе и инспекцијског надзора над спровођењем овог закона и,

-Институт за трансфузију крви води јединствени Регистар давалаца крви и компонената крви.

УРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ДАВАЊА И ПРИКУПЉАЊА КРВИ

– Успоставља се принцип следивости који обезбеђује да се крв прикупља, обрађује, чува и дистрибуира на такав начин који обезбеђује праћење крви од даваоца до примаоца или било које друге употребе или одбацивања. Подаци који обезбеђују овај принцип чувају се 30 година.

Напомене

Надлежни за примену: Министарство здравља, Управа за биомедицину, здравствена инспекција и инспектори за биомедицину.

Јавна расправа: Министарство здравља је спровело јавну расправу у периоду од 22.01.2016. године до 11.02.2016. године.

фото: илустрација, архива

Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи

Сажетак

Предлог закона за разлику од важећег Закона о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења је дефинисао и уредио делатности биомедицински потпомогнутог оплођења и услове под којима се та делатност може обављати. У наведену делатност спадају: тестирање, добијање, обрада, замрзавање, одмрзавање, чување, складиштење и дистрибуција репродуктивних ћелија, зигота и ембриона и увоз и извоз репродуктивних ћелија на националном нивоу.

Тренутно свака здравствена установа која спроводи поступак биомедицински потпомогнутог оплођења унутар своје установе је дефинисала услове и поступак за спровођење истог. Новим законом је уређено да се поступак биомедицински потпомогнутог оплођења не користи само у случајевима неплодности, већ и у случајевима постојања медицинских индикација за очување плодности.

Приватна пракса је такође укључена у пружање ове здравствене услуге. Надзор над спровођењем овог закона је остао на Управи за биомедицину али се први пут прецизирају одредбе о инспекцијском надзору. Утврђена је предност примене овог закона над другим законима који регулишу ову област. Успостављена су основна начела у пружању ове здравствене услуге.

Влада Републике Србије доноси План мрежа здравствених установа које могу обављати ову делатност. Директор Управе за биомедицину издаје, односно укида установама дозволу за обављање ове делатности. Такође, предлогом закона оснива се Банка репродуктивних ћелија, ткива и ембриона.

Центар за поступак биомедицинскиог потпомогнутог оплођења (БМПО) и Банка морају водити документацију о својим активностима и исту доставити Управи за биомедицину у годишњем извештају о активностима до марта текуће године за претходну годину. Такође, дужни су да успоставе систем за праћење и пријаву озбиљних нежељених догађаја, повлачење из употребе репродуктивних ћелија, ткива или ембриона које су изазвале или могу изазвати нежељени догађај, писменим путем обавесте о овом догађају Управу за биомедицину. Прописан је поступак са дарованим репродуктивним ћелијама и одређено је да давалац нема правне или друге обавезе нити права према детету зачетом и рођеном употребом даваних репродуктивних ћелија или ембриона.

Кључне новине

ЗАКОНСКИ УРЕЂЕНА ОБЛАСТ УПОТРЕБЕ РЕПРОДУКТИВНИХ ЋЕЛИЈА

-У целости су законски уређене делатности тестирања, добијања, обрада, замрзавања, одмрзавања, чувања, складиштења и дистрибуције репродуктивних ћелија, зигота и ембриона, увоз и извоз репродуктивних ћелија на националном нивоу;

-Новим законом је уређено да се поступак биомедицински потпомогнутог оплођења користи и у случајевима постојања медицинских индикација за очување плодности;

-Приватна пракса је укључена у пружање ове здравствене услуге;

-Први пут су у потпуности прецизиране одредбе о инспекцијском надзору;

-Влада Републике Србије доноси План мрежа здравствених установа које могу обављати ову делатност.

ОСНИВА СЕ БАНКА РЕПРОДУКТИВНИХ ЋЕЛИЈА И ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР

– Оснива се Банка репродуктивних ћелија, ткива и ембриона и,

-Управа за биомедицину води јединствени регистар поступака биомедицинске потпомогнуте оплодње за територију Србије.

Напомене

Јавна расправа: Министарство здравља је спровело јавну расправу у периоду од 22.01.2016. до 11.02.2016. године.

Надлежни органи за спровођење: Министарство здравља, Управа за биомедицину и Инспектори за биомедицину.

 

***

***

 Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи
 Закон о трансфузијској медицини

ИЗВОР: ОТВОРЕНИ ПАРЛАМЕНТ

——-
26.4.2017. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић