АКТУЕЛНО

Данијела Ружичић: Кредите за ЕПС су појели и попили, а плаћаће грађани све до 2031. године (1. део)


eps1

Цела бивша СФРЈ била је задужена око 18 милијарди долара. Са тим парама су грађене хидроцентрале, војни објекти, путна и железничка мрежа и многе друге ствари, о којима данашњи политиканти и не размишљају. Међутим, са друге стране, од 90-их година до данас спроводи се доследна политика уништавања домаће производње и привреде. У тексту приказано је детаљно задуживање Електопривреде Србије за разне пројекте, а ниједан до данашњег дана није реализован.

Кредите који су они појели и попили, платићемо сви ми до 2031. године!

1.Париски клуб поверилаца

Отплата обавеза по основу рефинансираних дугорочних кредита из средстава Париског клуба поверилаца, реализованих преко домаћих банака и припадајућих камата је била замрзнута након увођења санкција Уједињених нација у мају 1992. године. Обавезе по основу дуга према повериоцима Париског клуба признате су у складу са Усаглашеним записником о консолидацији дуга СРЈ, Законом о регулисању односа између Савезне Републике Југославије и правних лица и банака на територији Савезне Републике Југославије („Службени лист СРЈ“, број 36/2002), који су дужници или даваоци гаранција Париској групи кредитора и усаглашеним стањем са Народном банком Србије, у висини од 49% релевантне главнице, на основу потписаних билатералних споразума. Закон је предвидео могућност додатног отписа обавеза за три године до максималног износа од 66,67%.

У току 2006. године, са Агенцијом за осигурање депозита, која иступа у име и за рачун Републике Србије, односно са Панонском банком а.д. Нови Сад, чији је правни следбеник Banca Intesa а.д. Београд, закључене су измене уговорних одредби којима је одобрен додатни отпуст у висини од 15% релевантне главнице. Доспеле а неизмирене обавезе са 31. децембром 2014. године у износу од 6,1 милијарду динара су измирене 15.,16. и 17. априла 2015. године.

2.Лондонски клуб поверилаца

Предузеће је у 2005. години извршило отпис 62% нове главнице дуга према Лондонском клубу поверилаца на дан 30. септембра 2004. године и усагласило износ нове главнице на основу дописа и ануитетних планова достављених од стране Народне банке Србије. У току 2006. године, са Агенцијом за осигурање депозита потписан је Уговор о регулисању обавеза према Републици Србији. Новоформирана главница ће се отплаћивати у полугодишњим ануитетима од којих први доспева за плаћање 01. маја 2010. године, а последњи 01. новембра 2024. године. Камата на новоформирану главницу ће се обрачунавати по стопи 3,75% годишње почев од 01. новембра 2005. године до 01. новембра 2009. године, а од 01. новембра 2009. године до 01. новембра 2024. године по стопи од 6,75% годишње и плаћаће се у полугодишњим ануитетима.

3.Међународна банке за обнову и развој

У складу са Споразумом о зајму између СР Југославије и Међународне банке за обнову и развој од 17. децембра 2001. године, укупне обавезе Предузећа по основу главница кредита, камата и других обрачунатих трошкова до краја 2001. године, представљају главницу новог кредита који се отплаћује Влади Републике Србије у полугодишњим ратама у периоду од 15. јуна 2005. до 15. децембра 2031. године уз камату по варијабилној каматној стопи. Предузеће је на дан 17. маја 2006. године закључило уговор о репрограму обавезе са Агенцијом за осигурање депозита којим се регулишу обавезе Предузећа према Републици Србији по основу репрограмираних кредита према наведеном повериоцу.

4.НР Кина реализовани преко домаћих банака

Предузеће је признало обавезу по основу коришћења средстава кредита, од стране Предузећа и ЈП ЕМС, по подспоразумима бр. 99012D, 99012E, 99012F i 99012G закљученим са Београдском банком а.д., Београд, а у складу са Општим споразумом од 23. децембра 1999. године закљученим између зајмопримца Београдске’ банке а.д., Београд и зајмодавца EXIM Bank of China по ком основу је СРЈ дала државну гаранцију.

Влада Републике Србије је, као гарант, преузела дуг према EXIM Bank of China Народне Републике Кине и потписала је 20. фебруара 2009. године Споразум о репрограму дуга.

Уговорен је отпис укупног дуга од 40%, тако да је нови дуг утврђен у висини од 60% укупне вредности збира неплаћене главнице, обрачунате неплаћене камате и обрачунате затезне камате до 25. марта 2009. године. Каматна стопа је уговорена као шестомесечни ЛИБОР увећан за 1,3%, обрачунаваће се као реалан број дана/360, а плаћаће се полугодишње на датуме 21. јануар и 21. јул. Главница ће се отплаћивати у 22 полугодишње рате и то на датуме 21. јануар и 21. јул, чему ће претходити период почека од годину дана почев од утврђеног датума ефективности.

У случају доцње плаћања доспеле обавезе уговорена је каматна стопа 1% више од редовне. Предузеће је у складу са чл. 6. Закона о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу преузетих иностраних кредита, односно зајмова (“Службени гласник РС“, број 45 од 31. маја 2005. године), закључило дана 28. јуна 2010. године, са Агенцијом за осигурање депозита Уговор о регулисању обавеза према Републици Србији по наведеном основу, под истим условима које је Република Србија постигла са кинеском страном, и то за део који је искоришћен од стране Предузећа и зависних привредних друштава.

Кредити које су дале Владе држава

1.Кредит Владе Републике Пољске

Кредит од Владе Републике Пољске одобрен је 2003. године у износу од УСД 49.996.616,78 и искоришћен је у целости до 31.12.2005. године. Агент је Војвођанска банка а.д., Нови Сад. Кредит се отплаћује у полугодишњим ратама почев од 2005. године и трајаће до 2024. године. Камата се обрачунава полугодишње применом стопе од 0,75% на годишњем нивоу.

2.НР Кине преко Кинеске Export-Import банке (EXIM Bank of China)

У складу са Споразумом о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре потписаног 20. Августа 2009. године између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, закључени су следећи уговори:

Уговор о зајму за повлашћеног купца за прву фазу Пакет пројекта Kostolac-B Power Plant Projects закључен је 26. децембра 2011. године између Владе Републике Србије, као Зајмопримца, и Кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца, а у складу са Уговорним споразумом од 08. децембра 2010. године у сврху имплементације Прве фазе Пакет пројекта Kostolac-B Power Plant Projects. Зајам је уговорен у вредности до УСД 293 милиона, на период до 180 месеци, у који је укључен период почека до 60 месеци и то након ступања на снагу Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца. Период коришћења средстава зајма је 60 месеци након ступања на снагу Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца, уз могућност продужења. Обавезе доспевају полугодишње на датуме јануар и 21. јул сваке календарске године.

Главница се отплаћује у 20 једнаких полугодишњих рата током 120 месеци који следе након истека периода почека. Уговорена је каматна стопа од 3% годишње, са једнократним трошком обраде кредита од 1% уговорене вредности и провизијом на неповучени део зајма од 0,75% годишње. Уговор о зајму за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта Kostolac-B Power Plant Projects закључен је 17. децембра 2014. године између Владе Републике Србије, као Зајмопримца, и Кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца, а у складу са Уговорним споразумом од 20. новембра 2013. године у сврху имплементације

Друге фазе Пакет пројекта Kostolac-B Power Plant Projects. Зајам је уговорен у вредности до УСД 608,26 милиона, са роком отплате зајма до 240 месеци, у који је укључен период почека до 84 месеци. Рок коришћења средстава зајма је 25. мај 2022. године, уз могућност продужетка. Обавезе доспевају полугодишње на датуме 21. јануар и 21. јул сваке календарске године. Отплата главнице почиње 21. јула 2022. године, у 26 једнаких полугодишњих рата, а завршава се 21. јануара 2035. године. Уговорена је каматна стопа од 2,5% годишње, са једнократним трошком обраде кредита од 0,25% уговорене вредности и провизијом на неповучени део зајма од 0,25% годишње.

3.Кредит Владе Јапана преко Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA)

Влада Јапана преко Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA) финансира реализацију Пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Никола Тесла. Зајам у вредности до 28,252 милијарди јена је уговорен 24. новембра 2011. године. Зајам је уговорен на 15 година, с тим да ће рок отплате бити 10 година након истека периода почека од 5 година. Рок коришћења средстава зајма је 10 година после датума ступања на снагу наведеног Споразума о зајму, уз могућност продужетка рока. Каматна стопа биће 0,6% годишње, осим у случају дела зајма искоришћеног за плаћање консултантских услуга, када ће камата за тај део зајма бити обрачуната по стопи од 0,01% годишње. Датуми доспећа плаћања су 20. мај и 20. новембар, с тим да отплата главнице зајма почиње 20. новембра 2016. године и завршава се 20. новембра 2026. године. Отплату главнице зајма, као и плаћање камате и других трошкова на зајам, гарантује Влада Републике Србије.

Дуг је лош друг!

Проблем је што је врло могуће да све ове милијарде и милиони никада и нису ушле у ову земљу.

Где је завршио новац?

Ако није тако, хајде да нам сви ови који су били на власти покажу шта су конкретно урадили са овим новцем?

 

Мр Данијела Ружичић, економски аналитичар

Извор: сајт аутора

————-

3.7.2016. за ФБР приредила Биљана Диковић