ПО­ЛИ­ТИ­ЧАР ИЗ ТИ­РА­НЕ КО­ЧО ДА­НАЈ ЗАПРИЈЕТИО ЦРНОЈ ГОРИ: Природ­на Ал­ба­ни­ја” или но­ви рат


ПО­ЛИ­ТИ­ЧАР ИЗ ТИ­РА­НЕ КО­ЧО ДА­НАЈ ЗАПРИЈЕТИО ЦРНОЈ ГОРИ: Природ­на Ал­ба­ни­ја” или но­ви рат

Ал­ба­ни­ја и Ко­со­во тре­ба да фор­ми­ра­ју кон­фе­де­ра­ци­ју, а у њу тре­ба да бу­ду укљу­че­ни и Ал­бан­ци из Цр­не Го­ре и Македо­ни­је – ис­та­као Да­нај у ин­тер­вјуу за ње­мач­ку аген­ци­ју ДПА

19.07.2013. извор: ДАН, за ФБР приредила Биљана Диковић

politikaalbanac19072013
Ал­бан­ски по­ли­ти­чар Ко­чо Да­нај оци­је­нио је да Цр­на Го­ра тре­ба да пре­пу­сти ис­точ­не ђе­ло­ве сво­је те­ри­то­ри­је, на ко­ји­ма углав­ном жи­ви ал­бан­ска по­пу­ла­ци­ја, ка­ко би тај про­стор при­пао „При­род­ној Ал­ба­ни­ји”. Ако не бу­де фор­ми­ра­на „При­род­на Ал­ба­ни­ја”, ка­ко је ре­као, би­ће но­вог ра­та на Бал­кан­ском по­лу­о­стр­ву.

Да­нај је у ин­тер­вјуу за ње­мач­ку аген­ци­ју ДПА ка­зао да сви Ал­бан­ци тре­ба да жи­ве у јед­ној др­жа­ви.
– Ал­бан­ци­ма су на кон­фе­рен­ци­ји у Лон­до­ну 1913. го­ди­не ве­ли­ке си­ле на­ни­је­ле ве­ли­ку не­прав­ду. На тој кон­фе­рен­ци­ји спри­је­че­но је ује­ди­ње­ње свих Ал­ба­на­ца, иако су се сви не­ко­ли­ко го­ди­на при­је то­га за­ла­га­ли за то. Да­нас зах­ти­је­ва­мо ује­ди­ње­ње свих Ал­ба­на­ца, без ра­та – ре­као је Да­нај.
На пи­та­ње ка­кав би ефе­кат иза­зва­ло фор­ми­ра­ње „Ве­ли­ке Ал­ба­ни­је”, ре­као је да би они у ства­ри же­ље­ли да ка­жу „При­род­на Ал­ба­ни­ја” јер тер­мин „Ве­ли­ка Ал­ба­ни­ја” по­ти­че од на­ци­ста то­ком Дру­гог свјет­ског ра­та.
– Ефе­кат је га­ран­ци­ја да на Бал­кан­ском по­лу­о­стр­ву ви­ше не­ће би­ти на­си­ља. У су­прот­ном, пред­сто­ји но­ви бал­кан­ски рат. Ако бу­де­мо има­ли Ал­ба­ни­ју у ње­ним при­род­ним гра­ни­ца­ма, то се не­ће до­го­ди­ти – ка­зао је Да­нај.
Упи­тан ка­ко се мо­же ство­ри­ти је­дин­стве­на Ал­ба­ни­ја за све Ал­бан­це, он је ка­зао да је је­ди­но рје­ше­ње ор­га­ни­за­ци­ја но­ве ме­ђу­на­род­не кон­фе­рен­ци­је
– То се мо­же по­сти­ћи ор­га­ни­за­ци­јом ме­ђу­на­род­не кон­фе­рен­ци­је ко­ја би из­вр­ши­ла ре­ви­зи­ју од­лу­ка до­ни­је­тих на Лон­дон­ској кон­фе­рен­ци­ји 1913. го­ди­не. Пр­во, Ал­ба­ни­ја и Ко­со­во тре­ба да фор­ми­ра­ју кон­фе­де­ра­ци­ју, а у њу тре­ба да бу­ду укљу­че­ни и Ал­бан­ци из Цр­не Го­ре и Ма­ке­до­ни­је – ре­као је Да­нај, ко­ји је и ра­ни­је ис­ти­цао да ал­бан­ски на­род мо­ра да жи­ви у јед­ној др­жа­ви.

Да­нај је на про­мо­ци­ји сво­је по­ли­тич­ке ли­сте „При­род­на Ал­ба­ни­ја” 2010. го­ди­не ре­као да се ства­ра­ње но­ве др­жа­ве мо­же по­сти­ћи мир­ним пу­тем и пре­го­во­ри­ма са ком­ши­ја­ма. Да­нај је та­да за­тра­жио да се у Цр­ној Го­ри ор­га­ни­зу­је ре­фе­рен­дум на ко­ме би се Ал­бан­ци из­ја­сни­ли да ли же­ле да жи­ве у Цр­ној Го­ри, или да се те­ри­то­ри­је на ко­ји­ма жи­ве из­дво­је.
У ја­ну­а­ру ове го­ди­не, во­де­ћи ко­сов­ски и ал­бан­ски ме­ди­ји пи­са­ли су о по­сто­ја­њу фу­ту­ри­стич­ке ма­пе Евро­пе, ко­ја пред­ви­ђа да ће до 2035. го­ди­не би­ти ство­ре­на ује­ди­ње­на Ве­ли­ка Ал­ба­ни­ја. Те су прог­но­зе, ка­ко је та­да на­ве­де­но, да­ли ана­ли­ти­ча­ри аме­рич­ке оба­вје­штај­не слу­жбе ЦИА.
Као екс­пер­ти ко­ји су уче­ство­ва­ли у фор­ми­ра­њу по­тен­ци­јал­не сли­ке бал­кан­ских др­жа­ва у бу­дућ­но­сти на­во­ди се гру­па ге­о­по­ли­тич­ких и ге­о­стра­те­шких екс­пе­ра­та, а та­ко­ђе и по­себ­на ис­тра­жи­ва­ња ЦИА, за­тим Се­мју­е­ла Хан­тинг­то­на, Зби­ње­ва Бре­жин­ског, као и дру­гих по­у­зда­них из­во­ра.

И Ми­ло­ван Дре­цун, пред­сјед­ник од­бо­ра за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју Скуп­шти­не Ср­би­је не­дав­но је ре­као да је пот­пи­си­ва­ње спо­ра­зу­ма о вој­ној са­рад­њи из­ме­ђу Ко­со­ва и Ал­ба­ни­је, као и о бо­рав­ку при­пад­ни­ка ору­жа­них сна­га Ал­ба­ни­је на те­ри­то­ри­ји Ко­со­ва и Ме­то­фи­је, те­шка и не­при­хва­тљи­ва про­во­ка­ци­ја ко­ја до­при­но­си де­ста­би­ли­за­ци­ји ми­ра у ре­ги­о­ну и ша­ље по­ру­ку о ве­ли­ко­ал­бан­ским пре­тен­зи­ја­ма.

М.В.

Пре­ам­бу­ла Уста­ва по­зи­ва на ује­ди­ње­ње

У ин­тер­вјуу за аген­ци­ју ДПА, Ко­чо Да­нај ис­ти­че да Грч­ка по­сли­је масов­ног про­тје­ри­ва­ња Ал­ба­на­ца на кра­ју Дру­гог свјет­ског ра­та, тре­ба ал­бан­ским гра­ђа­ни­ма да до­зво­ли њи­хов по­вра­так.
– Наш ко­нач­ни циљ је ује­ди­ње­ње свих Ал­ба­на­ца у јед­ну др­жа­ву. Овај про­је­кат је већ ко­ди­фи­ко­ван у пре­ам­бу­ли Уста­ва Ре­пу­бли­ке Ал­ба­ни­је – ре­као је Да­нај.

Advertisements

Thanks for your comment, it will be visible after moderation. Comments containing offensive language, threats and personal insults, will not be published...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s