АУТОРИ

ФБР фељтон: КАКО СУ СРБИ ПОСТАЈАЛИ НЕБЕСКИ – Прича 7


Бранко Станић

КАКО СУ СРБИ ПОСТАЈАЛИ НЕБЕСКИ

Срби нису постали небески народ одједном. Тај процес је трајао. Можда траје још и данас, јер ми смо народ који воли да се разликује од других, да смо нешто особити, да имамо што други немају… Зато сам у овом приказу и одабрао оне приче које прате овај мит почев од Косовског боја, па скоро до данашњих дана. Нисам имао намеру да се теоретски бавим расправом како и зашто су Срби постали небески. Одабрао сам оне приче из историје и науке, а и оне из наше традиције које су утицале на стварање или потврђивање већ насталог мита. Зато су се овде, поред Кнеза Лазара и Милоша Обилића, нашли и Карађорђе, а и Никола Тесла и Милутин Миланковић, а и обични хајдуци и њихови јатаци. Сви су они, и не само они, утицали да постанемо то што јесмо.

Нису Срби измислили небеса. И други народи су имали небеска краљевства, али изгледа да смо само ми, као народ, постали небески.

Данашње генерације, а будуће сигурно, све ће мање хајати за тим митом. То је и нормално, јер ће се уклапати у будуће светске процесе, али мит остаје мит и не треба га заборавити. Он је део наше прошлости, део нас самих, и не треба га се одрицати нити стидети.

Прича 7 – ЧО­ВЕК КО­ЈИ ЈЕ ЗА­У­ЗДАО МУ­ЊЕ

Кра­јем 80-тих го­ди­на про­шлог ве­ка је­дан аме­рич­ки на­уч­ник ра­дио је на про­јек­ту за­шти­те Аме­ри­ке од ба­ли­стич­ких про­јек­ти­ла. За­ми­сао му је би­ла да на Аља­сци раз­ви­је си­стем по­мо­ћу ко­јег ће у јо­нос­фе­ру сла­ти сно­по­ве крат­ко­та­ла­сне ра­ди­ја­ци­је. По­ме­ну­ти на­уч­ник је за свој изум при­пре­мио по­треб­ну до­ку­мен­та­ци­ју и све то уредно пре­дао Па­тентном уре­ду. Пе­дант­ни слу­жбе­ник је одмах ре­аго­вао. Из ар­хи­ве је до­нео је­дан про­је­кат и ре­као: “На то­ме је го­спо­дин Те­сла ра­дио по­чет­ком ве­ка (два­де­се­тог).” Аме­рич­ки на­уч­ник је био запа­њен. Од из­не­на­ђе­ња ни­је мо­гао до­ћи се­би. За тај Те­слин про­је­кат ни­ка­да ни­је ни чуо, ко­ји чак ни­је ни па­тен­ти­ран.

А је­дан дру­ги на­уч­ник, исто аме­рич­ки, искре­но је при­знао. “Ни­шта ја ни­сам из­ми­слио. Све што сам ура­дио, ура­дио сам про­у­ча­ва­ју­ћи Те­сли­не па­тен­те.”

Опчињен муњама

Те­сла ни­је био ге­ни­је ко­ји се ба­вио прет­по­став­ка­ма и те­о­ри­ја­ма, па да бу­ду­ће ге­не­ра­ци­је по­би­ја­ју или по­твр­ђу­је ње­го­ве ми­сли. Он је без гре­шке осе­ћао по­ја­ве у при­ро­ди. Знао је тач­но за­ко­не по ко­ји­ма се оне од­ви­ја­ју и ди­рект­но их пре­та­као у из­у­ме та­ко да ни­ко­ме ни­је оста­вљао про­сто­ра да га ка­сни­је оспо­ра­ва или по­би­ја. А ко­ли­ко је то­га от­крио и из­у­мео ни­ка­да се тач­но не­ће ни пре­бро­ја­ти, јер са­мо па­те­на­та је имао пре­ко 900.

У Гра­цу на сту­ди­ја­ма у Те­сли се ро­ди­ла иде­ја о ства­ра­њу обрт­ног маг­нет­ног по­ља. Ка­да је јед­ном од сво­јих про­фе­со­ра из­ло­жио иде­ју да би мо­жда би­ло мо­гу­ће по­кре­та­ти мо­тор без чет­ки­ца до­био је сле­де­ћи од­го­вор: “Мо­жда ће го­спо­дин Те­сла да ура­ди ве­ли­ке ства­ри, али му си­гур­но не­ће ус­пе­ти да ура­ди ово. То би би­ло као кад би се јед­на при­влач­на кон­стант­на си­ла као што је гра­ви­та­ци­ја пре­о­бра­ти­ла у ро­та­ци­о­ну. То је пер­пе­ту­ум мо­би­ле, не­мо­гу­ћа иде­ја.”

Никола Тесла, 1856-1943

Не­ко­ли­ко го­ди­на ка­сни­је Те­сла је ус­пео да на­пра­ви мо­тор са обрт­ним маг­нет­ним по­љем и на нај­бо­љи на­чин де­ман­ту­је свог про­фе­со­ра да је та­ко не­што не­мо­гу­ће. То ни­је био крај ње­го­вих иде­ја. Тек су на­сту­па­ле де­це­ни­је ка­да ће на­уч­ну фан­та­сти­ку пре­тва­ра­ти у ре­ал­ност.

Он је у пра­вом сми­слу био на­уч­ник, јер је цео свет на­у­чио ка­ко да за сво­је по­тре­бе ла­год­но ко­ри­сти за­ко­не при­ро­де.

А ко­ли­ка је би­ла сна­га ње­го­вог ума го­во­ри и чи­ње­ни­ца да ако би ис­кљу­чи­ли са­мо пар ње­го­вих про­на­ла­за­ка свет би стао. То­ли­ку моћ над це­лим чо­ве­чан­ством, осим Те­сле, ни је­дан чо­век ни­ка­да ни­је имао.

Био је фа­сци­нан­тан и сво­јим умом и фи­зич­ком по­ја­вом. Ви­сок и ви­так. У мла­до­сти ис­ти­цао се сво­јом гор­штач­ком ле­по­том ко­ја ни­је оста­ла не­за­па­же­на ме­ђу он­да­шњим ле­по­ти­ца­ма. У ста­ро­сти још ви­ше се ис­та­кла ње­го­ва мр­ша­вост, до­бив­ши ко­шчат и аскет­ски из­глед ли­ца.

Лабораторија у Колораду Спрингсу

То што је учи­нио не мо­же ста­ти у је­дан оби­чан људ­ски жи­вот. То­га је и он био све­стан. Знао је да не­ма мно­го вре­ме­на и за­то га ни­је уза­луд­но тро­шио. Све је под­ре­дио на­у­ци и сво­јим иде­ја­ма ко­је су из ње­га нео­б­у­зда­но бу­ја­ле да их че­сто ни он сам ни­је мо­га да пра­ти. Због то­га вре­ме ни­је тра­ћио чак ни на спа­ва­ње. Сма­трао је то чи­стим гу­бит­ком ко­ји се ни­чим не мо­же на­док­на­ди­ти, а он вре­ме­на ни­ка­да ни­је имао до­вољ­но. Јед­ном при­ли­ком ка­да су га пи­та­ли: “Го­спо­ди­не Те­сла, ко­ли­ко са­ти днев­но спа­ва­те?”, од­го­во­рио је: “Са­да че­ти­ри, а у мла­до­сти још ма­ње, са­мо два.” Да је мо­гао не би уоп­ште ни спа­вао, а жи­вео је 86 го­ди­на.

Торањ у Ворденлифу на Лонг Ај­лен­ду

По­ред вре­ме­на, Те­сли је не­до­ста­јао и но­вац. Не за лич­не по­тре­бе и ужи­ва­ња, већ за сво­је на­уч­не екс­пе­ри­мен­те. И све што је за­ра­дио, а за­ра­дио је мно­го, све је утро­шио на сво­је про­јек­те. А ка­да су аме­рич­ки по­слов­ни љу­ди ко­нач­но схва­ти­ли ње­го­ве крај­ње на­ме­ре, да цео свет ужи­ва у бла­го­де­ти не­ис­црп­не енер­ги­је без ика­кве на­док­на­де, ус­кра­ти­ли су му и пре­се­кли све из­во­ре фи­нан­си­ра­ња. Јер ка­ко би они мо­гли на­пла­ти­ти и при том за­ра­ди­ти од оног у шта су они уло­жи­ли свој но­вац ка­да би цео свет то ко­ри­стио бес­плат­но. И умро је пот­пу­но за­бо­ра­вљен и на­пу­штен од свих. Без ика­квих при­хо­да, ако из­у­зме­мо скром­ну пен­зи­ју ко­ју је пред крај жи­во­та до­би­јао из ње­му увек дра­ге до­мо­ви­не, си­ро­ма­шне као и он сам – из Ју­го­сла­ви­је. То је би­ло све. Ти­ме је је­два из­ми­ри­вао ду­го­ве за ми­зер­ну со­би­цу и хра­ну у јед­ном њу­јор­шком хо­те­лу.

Тесла поред свог спиралног калема високофреквентног трансформатора,
у својој лабораторији у Њујорку

Теслини генератори наизменичне струје на Светској изложби 1893. године у Чикагу

Од Аме­ри­ке, за ко­ју је то­ли­ко учи­нио, ни­је до­био ни­шта. До­ду­ше, во­де­ће аме­рич­ке ком­па­ни­је има­ле су на­ме­ру да фор­ми­ра­ју фонд ко­јим би Те­сли би­ла обез­бе­ђе­на без­бри­жна ста­рост. Но, он та­кву по­моћ од­би­ја и при­хва­та је­ди­но оно што је до­шло од ју­го­сло­вен­ске вла­де.

А он је био чо­век ко­ји је у јед­ном тре­ну по­ме­рио чи­та­ву људ­ску ци­ви­ли­за­ци­ју за бар сто го­ди­на уна­пред. То ни­ко­ме пре ње­га ни­је ус­пе­ло, а те­шко да ће ико­ме ика­да и ус­пе­ти у не­кој да­ле­кој бу­дућ­но­сти, јер се ге­ни­јал­ност ви­ше не ис­по­ља­ва у јед­ном чо­ве­ку, већ је под­ре­ђе­на ти­му ум­них љу­ди.

Човек ван свог времена

Свет пре и по­сле Те­сле, де­фи­ни­тив­но, ви­ше ни­је био исти. А тек не­ће би­ти исти ка­да до­ђе до оства­ре­ња ње­го­вих нај­гран­ди­о­зни­јих за­ми­сли. По­ред бе­жич­ног пре­но­са енер­ги­је имао је наме­ру да ко­ри­сти енер­ги­ју из окол­ног про­сто­ра. На­и­ме, твр­дио је Те­сла, зе­мља се на­ла­зи у оке­а­ну енер­ги­је. Тре­ба са­мо по­ста­ви­ти ан­те­ну и без ика­квих огра­ни­че­ња цр­пе­ти енер­ги­ју – елек­три­ци­тет ко­ји зе­мља сво­јом ро­та­ци­јом, по­пут ге­не­ра­то­ра, про­из­во­ди у кон­так­ту са спо­ри­јом ат­мос­фе­ром. За­тим, оства­ре­ње вре­мен­ских про­зо­ра у па­ра­лел­ним све­то­ви­ма. То је мо­гао за­ми­сли­ти са­мо чо­век ко­ји је спо­знао струк­ту­ру ма­те­ри­је, про­сто­ра и вре­ме­на. А да је свет при­хва­тио Те­слин на­чин ра­дио еми­то­ва­ња и пре­но­са, а не са­мо де­ли­мич­но, да­нас се љу­ди не би му­чи­ли око рас­по­де­ле ра­дио фре­квен­ци­ја и еми­си­је би се чу­ле без ика­квих елек­тро­маг­нет­них по­ре­ме­ћа­ја. И та­ко у не­до­глед.

Цео свој жи­вот и ис­тра­жи­вач­ки рад Те­сла је под­ре­дио јед­ном ци­љу – да сво­јим про­на­ла­сци­ма олак­ша и улеп­ша људ­ски жи­вот.

8 replies »

 1. Бре МИРО, где ти живиш? Да можда ниси испао кроз временски прозор путујући кроз паралелне димензије, тј. просторе, како им Господин Тесла даде назив.

  Свиђа ми се

  • Бре МИЛЕ, читај Светог владику Велимировића, он ће ти својим дјелима боље објаснити него ја, ако те уопште занима света ријеч. Ту ћеш наћи све о „небеским“ и земаљским Србима.

   Свиђа ми се

   • У вези твода ”светог” владике, ево питање које нема одговора, ал’ опак постави ћу га.

    1.) Ко је створио СВЕМОЋНОГ (бога), па сви (не)инелектуалци верују?
    2.) А ако је тако ”свемоћан”, како да је ”ЂАВО“ моћнији од њега, па чини
    толика ”зла” недела по овој ПЛАНЕТИ?

    Е ако имаш одговор, тада можемо да расправњамо о твоме, иначе КУШУЈ!!!

    Свиђа ми се

   • Брате Миле, ти си тај који једини знаш ко је створио цијели свијет. Шта ће нама Бог поред тебе. Нисам знао да си обоготворен.

    Свиђа ми се

 2. Небески Срби су малобројни данас, боље рећи они који ће главу дати за вјеру и Господа. Велика већина данашњих срба огрезли су у гријеху па прича о Небеским Србима односи се на оне праведне који више не ходају по земљи. Можемо бити сви садашњи Срби небески ако се покајемо, очистимо и избјељени пред Господом у Небо да узлазимо. Све друго су пусте тлапње.

  Свиђа ми се

  • Брате Миро,

   И поред толико поточића, сви ми ”водимо ВОДУ на своју ВОДЕНИЦУ” а да не говорим о толико многим религијама расејаним по Свету. Сви они, иако различитих веровања и веронаука, ето верују да се остали моле ПОГРЕШНОМ Богу…

   Свиђа ми се