Бранко Станић

КАКО СУ СРБИ ПОСТАЈАЛИ НЕБЕСКИ- ПРИЧА 3


4 март 2012, ФБР Фељтон

Аутор: Бранко Станић

КАКО СУ СРБИ ПОСТАЈАЛИ НЕБЕСКИ

Срби нису постали небески народ одједном. Тај процес је трајао. Можда траје још и данас, јер ми смо народ који воли да се разликује од других, да смо нешто особити, да имамо што други немају… Зато сам у овом приказу и одабрао оне приче које прате овај мит почев од Косовског боја, па скоро до данашњих дана. Нисам имао намеру да се теоретски бавим расправом како и зашто су Срби постали небески. Одабрао сам оне приче из историје и науке, а и оне из наше традиције које су утицале на стварање или потврђивање већ насталог мита. Зато су се овде, поред Кнеза Лазара и Милоша Обилића, нашли и Карађорђе, а и Никола Тесла и Милутин Миланковић, а и обични хајдуци и њихови јатаци. Сви су они, и не само они, утицали да постанемо то што јесмо.

Нису Срби измислили небеса. И други народи су имали небеска краљевства, али изгледа да смо само ми, као народ, постали небески.

Данашње генерације, а будуће сигурно, све ће мање хајати за тим митом. То је и нормално, јер ће се уклапати у будуће светске процесе, али мит остаје мит и не треба га заборавити. Он је део наше прошлости, део нас самих, и не треба га се одрицати нити стидети.

ПРИЧА 3 – ДВА ПУ­ТА НА ОСТР­ВУ СМР­ТИ (1)

Ни­ко не зна, осим Ср­ба и све ре­ђе Гр­ка, за пат­ње и стра­да­ња срп­ских војника и на­ро­да кра­јем 1915. и по­чет­ком 1916. го­ди­не. Да­нас на остр­ву Ви­ду, на те стра­хот­не да­не под­се­ћа са­мо Ка­ме­ни крст по­ста­вљен 1922. и Ма­у­зо­леј по­дигнут 1938. го­ди­не. А у гра­ду, ко­ји но­си исто име као и остр­во Крф, на­ла­зи се и Срп­ска ку­ћа, ко­ја је ујед­но и му­зеј и по­ча­сни кон­зу­лат.

Да нам Ја­сна, мо­ја мла­да ко­ле­ги­ни­ца, пре­ко мо­бил­ног ни­је по­сла­ла по­ру­ку: “Су­тра (07.09.2005) у 10 ча­со­ва на остр­ву Ви­ду одр­жа­ће се помен умр­лим српским вој­ни­ци­ма” ни ми не би зна­ли за помен. То смо са­оп­шти­ли на­шим новим пријатељи­ма из Бе­о­гра­да – На­ди и Сло­бо­да­ну. И они су из­ра­зи­ли же­љу да сутра по­ђу на остр­во. До­шли су сво­јим ко­ли­ма и пред­ло­жи­ше да иде­мо за­јед­но.

Острво Видо

Овако, гледано одозго, изгледа острво Видо

Кре­ну­ли смо на вре­ме, око де­вет и не­што. Да­ци­ја, ме­сто где смо ми од­се­ли, није да­ле­ко од гра­да Кр­фа. Све­га де­се­так ки­ло­ме­та­ра на југ. Ви­до је на­до­мак са­мог гра­да. Они­ско остр­во уто­ну­ло у че­ти­нар­ску шу­му. Ви­ди се ја­сно и из на­шег хо­те­ла. Ни­смо зна­ли из ко­је лу­ке ис­пло­вља­ва­ју бро­ди­ћи за остр­во, па за­то упи­та­смо пар Гр­ка да нам ка­жу. Сви су нас усме­ра­ва­ли у су­прот­ним прав­ци­ма, та­ко да по­че­смо да лу­та­мо те­сним ули­ца­ма. Ко зна шта су они схва­тали да их пи­та­мо. У јед­ном тренут­ку иза­ђох из ко­ла, пре­ђох пре­ко ули­це и уђох у не­ку ра­ди­о­ни­цу. Оче­ки­вао сам да ви­дим Гр­ка. Кад та­мо, угле­дах Ки­не­за са ма­ском за ва­ре­ње у ру­ци. Помислих у се­би: “Где ће он сад да зна за остр­во?” Но, кад сам већ ушао ре­кох крат­ко:

– Ви­до?

Он са­мо од­мах­ну гла­вом.

Ко­нач­но, про­на­ђо­смо пра­ву лу­ку. У да­љи­ни смо ви­де­ли укот­вљен бро­дић. Већ је би­ло ско­ро 10 ча­со­ва. Ме­ђу пут­ни­ци­ма се­де­ла су и мор­на­ри. Си­гур­но је тај бродић за Ви­до и по­жу­рих да стиг­нем пре не­го што кре­не. Ни­сам био ни 20 ме­та­ра уда­љен од ње­га, кад кре­те. За сле­де­ћи би­ло је ка­сно. Ко зна ка­да ће опет до­ћи. Помен ће би­ти оба­вљен без нас, а то­ли­ко смо же­ле­ли да при­су­ству­је­мо том чи­ну. До Кр­фа ни­је баш та­ко ла­ко че­сто до­ла­зи­ти. Ово нам је би­ла је­дин­стве­на при­ли­ка.

И док смо раз­о­ча­ра­ни ста­ја­ли, у лу­ку до­ју­ри чо­век. Ту је око пе­де­се­те го­ди­не. Кад сти­же до ме­не гла­сно уз­вик­ну:

– Их, оде на Ви­до!

– Кад ли иде сле­де­ћи? – упи­тах га.

– Тек у 11. До­тле ће се све за­вр­ши­ти. А до­шао сам чак из Швај­цар­ске да присуству­јем помену. Тре­бао је да бу­де су­тра, али су га по­ме­ри­ли за да­нас.

Ви­де­смо так­си ча­мац. Мах­ну­смо смо му. Но так­си­ста са­мо ру­ком по­ка­за да иде у дру­гом прав­цу.

Баш нам је би­ло кри­во. За дла­ку нам је из­ма­као бро­дић.

Ни­смо би­ли са­ми. Још јед­на гру­па је ста­ја­ла по­ред оба­ле.

Бес­циљ­но смо се му­ва­ли по лу­ци. Ни­је нам се још од­ла­зи­ло, иако је би­ло очиглед­но да на помен не мо­же­мо сти­ћи. Гле­да­ли смо не­моћ­но пре­ма остр­ву. Тешко да има ки­ло­ме­тар до ње­га. Мо­гли би чак и пре­пли­ва­ти. И док смо та­ко разми­шља­ли угле­да­смо да се бро­дић ко­ји нам је ма­ло пре ума­као вра­ћа. Расположе­ње нам се вра­ти. Ипак ће­мо сти­ћи на остр­во и при­су­ство­ва­ти помену.

Ни­смо ду­го че­ка­ли. Бро­дић на­пра­ви круг и при­ста уз оба­лу где се на­ла­зи­ла прео­ста­ла гру­па пут­ни­ка. Чим уђо­смо, од­мах кре­те на­зад. Са­да нам је би­ло ја­сно. Сви пут­ни­ци ни­су при­мље­ни од­јед­ном да се не би пре­то­ва­рио бро­дић, па је направио још јед­ну ту­ру. Али ми то ни­смо зна­ли.

Данас у ову луку на острву Видо пристижу туристи, а почетком 1916. године

пристизали су српски војници који нису имали изгледа да преживе

На до­ма­ку у лу­ку ви­де­смо са бро­ди­ћа ка­ко гру­па ко­ја је сти­гла пре нас од­ла­зи ста­зом по­ред оба­ле ка Ма­у­зо­ле­ју.

Убр­зо се и ми при­кљу­чи­смо за­че­љу. Ста­за је по­пло­ча­на и про­вла­чи се кроз боро­ву шу­му.

Од ма­ле­не лукe на остр­ву Ви­до, па до Ма­у­зо­ле­ја иза кри­ви­не не­ма ни три­ста ме­та­ра. Гле­да ка мо­ру, ка Пла­вој гроб­ни­ци.

Камени крст на острву Видо

Маузолеј на острву Видо

Помен српским војницима

Вино, жито…

Грчки музичари

На пла­тоу ис­пред Ма­у­зо­ле­ја не ве­ру­јем да је би­ло мно­го ви­ше од две сто­ти­не љу­ди, не ра­чу­на­ју­ћи грч­ки по­ча­сни мор­на­рич­ки вод и му­зи­ча­ре ко­ји су би­ли постро­је­ни ни­же сте­пе­ни­ца. И на­ша гру­па се при­кљу­чи оку­пље­ним на­ро­ду.

Помен је већ по­чео. Слу­жбу су оба­вља­ли два све­ште­ни­ка. Је­дан наш и је­дан грч­ки. Одр­жа­ли су по­мен на­стра­да­лим срп­ским рат­ни­ца­ма. Ве­ћи­ни се ни гроб не зна. За­вр­ши­ли су у мо­ру, јер се ни­је мо­гло сти­ћи ни да се са­хра­не че­сти­то. То­ли­ко су ма­сов­но уми­ра­ли.

Уз зву­ке по­смрт­ног мар­ша офи­ци­јел­ни спи­кер на­ја­вљи­вао је де­ле­га­ци­је ко­је по­ло­жи­ше вен­це. Пред­став­ни­ци Ср­би­је и Грч­ке одр­жа­ше кра­ће го­во­ре и ти­ме се по­мен за­вр­ши.

Помен је завршен

Музичари и почасни вод одлазе

Био је ово помен и за­то ни­је би­ло во­ди­ча ко­ји би не­што ви­ше ис­при­чао о Маузо­ле­ју.

Ме­ни је ово би­ла пр­ва по­се­та Кр­фу и, на­рав­но, остр­ву Ви­ду. До­тле, ко­ли­ко се се­ћам, ни­сам ви­део ни сли­ку ка­ко из­гле­да Ма­у­зо­леј. За остр­во сам знао. Ви­део сам фо­то­гра­фи­је у ста­рим књи­га­ма.

У ор­га­ни­за­ци­ји на­ше аген­ци­је има­ће­мо по­себ­но по­се­ту Срп­ској ку­ћи и од­ла­зак на остр­во Ви­до, па ће­мо се упо­зна­ти са оним што до са­да ни­смо са­зна­ли.

Не­ко­ли­ко да­на ка­сни­је у јед­ној рад­њи у Ме­сон­ги, ме­ста­шцу на ју­гу остр­ва, једна про­да­ва­чи­ца нам ре­че:

– Мо­ја ба­ка ми је при­ча­ла о Ср­би­ма ка­да су би­ли на Кр­фу.

Не се­тих се да је пи­там ко­је је го­ди­не ње­на ба­ка ро­ђе­на, јер је са­свим си­гур­но да их она ни­је пам­ти­ла, већ је при­че зна­ла из се­ћа­ње сво­је мај­ке.

Својим ратним друговима – Александар

За верност отаџбини – 1915

Та­ко је на Кр­фу да­нас, бар што се ти­че Ср­ба. А у број­ним ту­ри­стич­ким публика­ци­ја­ма о њи­ма ско­ро да и не­ма по­ме­на. Је­два јед­на ре­че­ни­ца, нај­ви­ше две, и то тек по­не­где. До­бро, то је ствар Гр­ка о че­му ће и ко­ли­ко да пи­шу. А ни ми са­ми не­ма­мо ни јед­не је­ди­не раз­глед­ни­це Ма­у­зо­ле­ја. Си­гур­но би мно­ги на­ши љу­ди поже­ле­ли да је та­мо ку­пе. Или се ми­сли: сад сва­ко има фо­то апа­рат па мо­же и сам да сли­ка ако му је баш то­ли­ко ста­ло до сли­ке.

7 replies »

  1. OK, pa ja sam ovaj deo bio ranije pročitao. Oh, sad znam. Nisam stigao da pročitam „Pred Palestinom“… a evo poverićuti se. Čitajući po drugi put, negde pred kraju tvoga zapisa, neke „knedle“ počeše da me zagrcavaju… Bože, Bože, to ne pamtim kada mi se desilo…

    Свиђа ми се

  2. „Данашње генерације, а будуће сигурно, све ће мање хајати за тим митом. То је и нормално, јер ће се уклапати у будуће светске процесе, али мит остаје мит и не треба га заборавити. Он је део наше прошлости, део нас самих, и не треба га се одрицати нити стидети.“

    Свиђа ми се