Влада

Дулић и Дачић државним новцем плаћали новинске текстове!


У поступку ревизије пословања Министарства животне средине и просторног планирања и Министарства унутрашњих послова, Државна ревизорска институција открила је да је државним новцем плаћано објављивање текстова предузећу Рингиер у чијем саставу послују дневне новине Блиц и Ало.
***************

Дулић и Дачић државним новцем плаћали новинске текстове

16.01.2012
Пише Екипа Пиштаљке

У поступку ревизије пословања Министарства животне средине и просторног планирања и Министарства унутрашњих послова, Државна ревизорска институција открила је да је државним новцем плаћано објављивање текстова предузећу Рингиер у чијем саставу послују дневне новине Блиц и Ало.

Тако је министарство Оливера Дулића Рингиеру 2010. и почетком 2011. платило 47.200.000 динара, док је Дачићев „цех“ био 590.000 динара. Осим шокантне чињенице да су министарства плаћала медијима за објављивање текстова, ревизори су утврдили и да су Дулић и Дачић прекршили законе. Дулић је прекршио Закон о о јавним набавкама (чланови 7 и 20) и Закон о буџетском систему (члан 57), а Дачић Закон о буџетском систему (члан 56).

Како је утврђено поступком ревизије, Министарство животне средине и просторног планирања је са издавачким привредним друштвом Рингиер склопило уговор за истраживања, за шта иначе ово предузеће није регистровано. Осим услуга истраживања, Рингиер је по уговору имао обавезу да министарству пружа и услуге објављивања резултата истраживања у дневном листу Блиц и у дневном листу Ало а „у циљу коришћења резултата истраживања од стране целокупне јавности“ (члан 3. Уговора).

Уговорена је накнада за услуге у износу од 40.000.000 динара без ПДВ-а, и плаћање у једнаким месечним ратама на основу фактура за пружене услуге које се испостављају до 5. у месецу за претходни месец. Уговор је закључен на одређено време, са применом од 15.03.2010. године до 15.01.2011. године.

У 2010. години Рингиер је испоставио десет рачуна, на укупан износ од 47.200.000 динара, који су закључно са 31.12.2010. године плаћени у укупном износу од 42.480.000 динара са ПДВ-ом, те је у салду исказана неизмирена обавеза у износу од 4.720.000 динара, која је измирена у 2011. години са класификације „очување животне средине“.

Када је Рингиер испоставио рачун на износ од 4.720.000 динара са ПДВ-ом за услуге истраживања од 15.09-15.10.2010. и за услугу огласи у листу Блиц и листу Ало, уз рачун је приложена спецификација трошкова насталих у току извршења услуга, која се састоји од трошкова ангажованих радника/сарадника на пројекту, обраде података, трошкова службеног пута (трошкови дневница и превоза) и режијских трошкова за наведене ставке од 30%.

Рингиер је на увид дао и списак новинских наслова класификованих као теме („Светски дан заштите озонског омотача“, „За обнову националних паркова потребна велика средства“, „Британци посадили 100 стабала на Тари“), текстови („Платани стижу из иностранства“, „Забрана пушења од 11. новембра“, „Дрвокрадице се не плаше чувара“, „Дулић: Србија пречишћава само четири одсто отпадних вода“), и репортаже, истраживања („Станари чувају свој парк“, „Ругло уз пешачку зону“, „Обреновац први на свету добио соларни пуњач за мобилне“). Ревизори су замерили што списак није потписан и заведен и нагласили да Рингиер није испоставио ниједан рачун за своје услуге.

„С обзиром да је шифра делатности Издавачког друштва Рингиер: издавање новина, као претежна делатност, а регистровано је и за услуге спољнотрговинског промета, није потврђена правилност доделе уговора који се односи на научне услуге истраживања и развоја, активности које се предузимају ради стварања научних и технолошких иновација, као нових производа, технологија, процеса и услуга или значајније измене постојећих, а у складу са потребама тржишта, на које се Закон о јавним набавкама не примењује“, навели су ревизори и закључили: „Имајући у виду напред наведено, за набавку услуге истраживања из области заштите животне, Министарство животне средине и просторног планирања није могло доделити уговор по члану 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама”.

У извештају који се тиче ревизије Министарства унутрашњих послова, ревизори су открили да је највећи износ у расходу „остале медијске услуге” извршен према предузећу Рингиер – 590.000 динара. Утврђено је да је исплата извршена без уговора а на основу неколико докумената, међу којима је најважнији акт кабинета министра број 01-7212/10-3 од 14.07.2010. године којим Биро за сарадњу са медијима Министарства унутрашњих послова потврђује да је користио услуге фирме Рингиер у складу са наводима из фактуре. МУП је Рингиеру платио за тематски додатак „криминал” у оквиру енциклопедије „Све о Србији“.

Ревизори су закључили да Министарство унутрашњих послова није могло да изврши исплату, на име спонзорства, предузећу Рингиер, јер за то не постоји правни основ, односно Закон о буџетском систему, а ни други прописи, не дају могућност исплате новчаних средстава за такве намене из буџетских средстава и сопствених прихода.

Извор: http://pistaljka.rs

affiliate_link

Disclosure: We are a professional review site that receives compensation from the companies whose products we review. We tested and reviewed the web hosting sites ranked here. We are independently owned and the opinions expressed here are our own.